» 
Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Australia

Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Australia

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Australia.