» 
Tỷ lệ người Việt trượt bài thi quốc tịch Úc cao nhất

Tỷ lệ người Việt trượt bài thi quốc tịch Úc cao nhất

Theo thống kê của Bộ Di trú Úc, tỷ lệ trượt bài thi quốc tịch Úc của người Việt Nam cao nhất trong giai đoạn 2015-2016.